MOTIMO
L nh phn phi cc module mng v thit b mng ln nht ti Trung Quc
Tp trung vo lnh vc cp nc, x l nc thi v ti s dng nc
L cng ty sn xut mng si ln nht ti khu vc Chu , tng din tch mng si sn xut
hng nm ca MOTIMO l 1,000,000 mt vung.
Qu trnh nghin cu cng ngh mng lc trong sut 36 nm n nay.
Hi ng v Tng th k K thut Tiu chun mng lc Quc gia.
Trung tm R&D (Nghin cu v Pht trin), Phng th nghim Cng ngh Mng quc gia.
Mc cng ngh Quc t tin tin v Quyn s hu tr tu c lp v cng ngh mng CMF, MBR,SMF
Cc sn phm mng v thit b c s dng rng ri ti cc cng trnh x l nc thi v ti s dng
trong cc lnh vc sn xut in, thp, ho du, dt nhum v thc phm.
Vo nm 2009, tng cng sut ca cc cng trnh ng dng ca MOTIMO l hn 1,500,000
m3/ngy trong lnh vc ti s dng nc thi.
Cc sn phm ca cng ty c xut khu sang Nga, Singapore, Ty Ban Nha, Australia, Nht
Bn, Hn Quc, M, i Loan, Hng Kng, Vit Nam v cc nc khc trong khu vc.

MOTIMO tp trung chnh vo cc mng sau:
Sn xut module mng si UF (Ultrafiltration) v MF (Microfiltration)
Sn xut cc thit b mng lc
Thit k cc d n ng dng cng ngh
Cung cp v lp t cc thit b


Cc sn phm chnh ca chng ti gm c:

H thng mng lc ni tip(Continuous membrane filtration,CMF)

l cc module mng si dng UF (Ultrafiltration) v MF (Microfiltration), hnh thnh h thng vi chu trnh khp kn ni tip, p lc nc u vo xuyn qua cc mng lc MF, UF lm sch nc khi cc cht cn bn.
Cng ngh chng nhim cao l cng ngh ch yu ca cng ty chng ti, v cng ngh lm sch mng lin kt vi n
MOTIMO s hu quyn tr tu c quyn v cng ngh ny, vi hn 20 bng sng ch lin quan.

ng dng cng ngh CMF:

X l chuyn su v ti s dng nc thi th
X l chuyn su v ti s dng nc thi cng nghip
X l nc cp cng nghip
Tin x l cho h thng RO
Qu trnh cp nc cho khu dn c
Tin x l cho qu trnh kh mn

H thng mng lc sinh hc(membrane bio-reactor,MBR)

Cng ngh mng MBR trong lnh vc x l nc thi l cng ngh kt hp gia cng ngh mng lc hiu sut cao v cng ngh bn hot tnh.
Cng ngh MBR thch hp x l nc thi sinh hot v nc thi cng nghip c hm lng cht hu c cao.
Cng ngh ny s dng mng lc tch hn hp bn - nc v thay th cho b lng 2 truyn thng, v ci thin ng k cht lng nc sau x l.
Khi so snh cng ngh ny vi cng ngh truyn thng, hm lng MLSS trong bn hot tnh trong b MBR c nng cao, thch hp kh cc cht hu c v Nit.
MOTIMO c bn quyn s hu tr tu c lp v cc bng cp lin quan v cng ngh MBR.
 

Qu trnh ng dng cng ngh mng MBR

Ti s dng nc thi th.
X l v ti s dng nc thi sinh hot.
X l v ti s dng nc thi cng nghip

H thng mng lc t ngp(Submerged membrane filtration ,SMF)

H thng mng lc t ngp(Submerged membrane filtration ,SMF)
y l cng ngh mi kt hp gia cng ngh lc mng si rng p lc thp v cng ngh CMF.
Cng ngh ny s dng mng si rng m t ngp trong b mng v dng p lc m ht nc.
Lc nc sch xuyn qua b mt mng.  
p lc vn hnh thp, tit kim nng lng, gim chi ph vn hnh.  
Din tch xy dng nh v ph hp vi cc d n x l nc thi vi cng sut ln.
MOTIMO c quyn s hu tr tu v cc bng cp lin quan v cng ngh ny.

Qu trnh ng dng cng ngh mng SMF

X l nc thi sinh hot quy m ln v ti s dng.
Trm cp nc quy m ln
Tin x l h thng RO quy m ln
X l chuyn su nc thi cng nghip quy m ln v ti s dng.

L do chn MOTIMO:

C lch s 36 nm nghin cu Cng ngh Mng v l nh cung cp mng ni ting ti Trung Quc.
Hiu qu chi ph x l cao.
i ng R&D (Nghin cu v Pht trin) y tim nng vi cc bn quyn s hu tr tu v cng ngh mng.
Tng cng sut ca cc d n ng dng Cng ngh mng ca MOTIMO l hn 1,700,000 m3/ngy
Hiu qu chi ph x l cao.

Όg

Trong nm 2003, chng ti thit k, lp t v vn hnh d n x l nc thi th bng cng
ngh mng u tin ti Trung Quc.
Trong nm 2005, MOTIMO thit k v xy dng d n mng MBR u tin ti Trung Quc. (Cng
vin Konggang ti Tianjin vi cng sut 30000 m3/day)
Nm 2008, MOTIMO thit k v xy dng d n x l nc thi sn xut St Thp v ti s dng
vi quy m ln ti Trung Quc. (Tp on sn xut St thp Rongcheng Tianjin, ng dng cng ngh
CMF vi cng sut 72,000m3/ngy v cng ngh RO vi cng sut 50,000 m3/ngy)
Trong nm 2009, MOTIMO thng thu d n x l nc thi th v ti s dng vi quy m ln ti
Trung Quc.(Trm x l nc thi Qinghe Beijing vi cng sut 200,000 m3/ngy)
Trong nm 2009, MOTIMO thit k v xy dng d n x l nc thi th v h thng tun hon bng cng ngh SMF u tin ti Trung Quc.(Ti Tianjin, ng dng cng ngh SMF vi cng sut 53,000 m3/ngy
v cng ngh RO vi cng sut 12,000 m3/ngy)
Hn 1600 nh hng McDonalds ti Trung Quc s dng cc thit b lc nc ca MOTIMO.
95% hng sn phm acrylamide s dng thit b TWF c phn phi bi MOTIMO.
Cung cp h thng tin x l cho d n kh mui ca nc bin bng mng lc UF ti Singapore.
Xy dng d n x l nc thi v h thng tun hon cho khu vc thi u ph ca i Hi Olympic
Bc Kinh 2008 ti Hong Kong.